Aanmelden hoger leerjaar

Algemeen

 • Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs van de school van herkomst.
 • Leerlingen melden zich zo tijdig mogelijk aan.
 • Leerlingen die zich aanmelden voor klas twee en hoger, dienen dit vóór 1 april kenbaar te maken. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland en afhankelijk van toelaatbaarheid en beschikbare ruimte, kunnen leerlingen worden geplaatst.
 • Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven.
  Wanneer er voldoende ruimte is in de betreffende jaarlaag, wordt na de overgangsvergaderingen (op 16 juli) contact opgenomen.
 • Leerlingen van binnen de NUOVO scholengroep die willen instromen op het Openbaar Lyceum Zeist, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken.
  Dit kan door een formulier voor interne leerlingen aan te vragen bij de leerlingenadministratie (r.castermans@osgs.nl).
 • Bij elke aanmelding voert de jaarlaagcoördinator een intakegesprek over de mogelijkheden en motivatie van de leerling.
 • Toelating in een hoger leerjaar kan plaatsvinden met een positief advies van de school van herkomst over inzicht, inzet en motivatie.
 • Toelating is alleen mogelijk indien er voldoende plaats is in de betreffende jaarlaag /profiel.

Aanmelding voor havo 4 vanuit vmbo-tl

Algemeen:

 • Leerlingen zijn in het bezit van een vmbo-tl diploma.
 • Leerlingen melden zich zo tijdig mogelijk aan (voor 1 april).
 • Bij elke aanmelding voert de decaan een intakegesprek over de mogelijkheden van de gewenste profielkeuze en over de motivatie van de leerling.
 • Afhankelijk van de tijd van aanmelding en gevolgde vakken op het vmbo, kan de keuze van bepaalde vakken/profielen beperkt of onmogelijk zijn.
 • Leerlingen en hun ouders/verzorgers die afkomstig zijn van een school van de NUOVO scholengroep, worden bij initiële profielkeuze geattendeerd op de mogelijke consequenties van die vakkenkeuze in het vervolg.
 • Leerlingen die afkomstig zijn van een school van de NUOVO scholengroep, worden geplaatst, indien zij voldoen aan de plaatsingsvoorwaarden en zich voor 1 april hebben aangemeld, waarbij de school als eerste keuze is opgegeven.

* Voor leerlingen van de NUOVO scholengroep die willen doorstromen biedt de school de mogelijkheid om een bijspijkerprogramma te volgen voor de vakken wiskunde en/of scheikunde, wanneer dit nodig is voor de gewenste profielkeuze.

Plaatsing geschiedt als:

 • de toeleverende school/docenten die de leerling les hebben gegeven een positief advies geven. Dit advies is gebaseerd op een onderwijskundige en pedagogische onderbouwing;
 • de leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de gewenste vervolgopleiding;
 • het gemiddelde eindexamencijfer een 6.8 is (N.b. het gemiddelde eindexamen is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer samen). Hierbij gaan we uit van 6 vakken en het cijfer afgerond op één decimaal.

Aanmelding voor vwo-5 vanuit havo-5

Algemeen:

 • Leerlingen zijn in het bezit van een havo diploma.
 • Leerlingen melden zich zo tijdig mogelijk aan (voor 1 april).
 • Bij elke aanmelding voert de decaan een intakegesprek over de mogelijkheden van de gewenste profielkeuze en over de motivatie van de leerling.
 • Afhankelijk van de tijd van aanmelding, kan de school de keuze van bepaalde vakken/profielen niet toestaan.

Plaatsing geschiedt als:

 • de toeleverende school/docenten die de leerling les hebben gegeven een positief advies geven. Dit advies is gebaseerd op een onderwijskundige en pedagogische onderbouwing;
 • de leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de gewenste vervolgopleiding;
 • De te kiezen vakken met een voldoende resultaat in havo 5 zijn afgerond.
 • Het gemiddelde van de eindcijfers van het havo-diploma is tenminste 6,8. (Nb. Het gemiddelde eindexamencijfer is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer samen.)