Meer- en hoogbegaafdheid

Het OLZ als BPS-school: voor wie meer kan én meer wil….!

In het afgelopen schooljaar is het OLZ lid geworden van de Vereniging Begaafdheids Profiel Scholen. Daarmee gaat het OLZ zich toe leggen op verbreden en vergroten van kennis omtrent meer- en hoofdbegaafdheid en het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en specifieke begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen.

Een gemiddelde school kan rekenen op ongeveer 10% hoogbegaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het is voor hun ontwikkeling – zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief – belangrijk dat ze worden herkend en erkend. Daartoe ontwikkelen we een traject om de leerlingen in beeld te krijgen en via een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma zorgvuldige begeleiding te realiseren.

In onze school willen we dat aanbieden door:

  • het versnellen, verdiepen en verbreden van het onderwijsaanbod door middel van toegespitst maatwerk en uitdagende modules
  • het mogelijk maken van vervroegd examens in een of meer vakken
  • begeleiding door begaafdheidscoaches op studievaardigheden, sociaal-emotionele problemen, onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid;
  • een goed uitgeruste Rijke Ruimte als verrijkingslokaal voor ontmoetingen, uitwisselen van ervaringen en het verrichten van projectwerk van hoogbegaafden.

Het OLZ heeft een BPS-groep waarin we met specialisten, coaches en docenten samenwerken, en contact hebben met ouders en scholen in de directe omgeving.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u zich richten tot Mw. L.van Drunen, Hoogbegaafdheidsspecialist OLZ